Από τον περασμένο Ιούνιο βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «InternetOfGrapes: Αξιοποίηση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας στο οινοποιήσιμο αμπέλι», το οποίο χρηματοδοτείται από το Καθεστώς 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Ά Προκήρυξη του ΠΑΑ 2014 – 20.


Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και αξιοποίηση επιστημονικών προγνωστικών μοντέλων φυτοπροστασίας μέσω της χρήσης αισθητήρων και ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση των εισροών σε θέματα φυτοπροστασίας καθώς και συστημάτων εξ’ αποστάσεως εντοπισμού και αντιμετώπισης ασθενειών. Απώτερος σκοπός είναι η μείωση του κόστους παραγωγής στο οινοποιήσιμο αμπέλι από τη συνολική γεωργική δραστηριότητα φυτοπροστασίας, η μείωση των απωλειών από υποβαθμισμένη ποιότητα ως αποτέλεσμα προσβολών από ασθένειες και η διασφάλιση σταθερής ποιότητας στο παραγόμενο κρασί.

Εταίροι του έργου είναι η Pentelitharia Plantations Ltd που έχει το ρόλο του παραγωγού και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών που έχει το ρόλο του ερευνητικού φορέα. Το ρολό του συντονιστή ανέλαβε η Φιλαγροτική Συμβουλευτική Λτδ, η οποία αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη στη σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας.

Επιδίωξη του έργου είναι η ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρικών σταθμών και η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές με στόχο την τροφοδότηση των μοντέλων ευφυούς γεωργίας. Παράλληλα επιδιώκεται η προσαρμογή εξειδικευμένων μοντέλων πρόγνωσης εμφάνισης ασθενειών στις ιδιαίτερες ανάγκες τις περιοχής και η ανάπτυξη των υπηρεσιών ευφυούς φυτοπροστασίας

Κατά το πρώτο εξάμηνο έγινε η εγκατάσταση ενός δικτύου (δύο) τηλεμετρικών σταθμών οι οποίοι αποτελούν ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο μέτρησης μετεωρολογικών / εδαφικών παραμέτρων. Το δίκτυο είναι διασυνδεδεμένο με την υποδομή υπολογιστικού νέφους του επιλεγμένου παρόχου (NEUROPUBLIC ΑΕ), η οποία είναι κατάλληλα παραμετροποιημένη για την υποδοχή των δεδομένων. Η υποδομή αυτή παρέχει τη δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω ιστοσελίδας που διατηρεί ο πάροχος και είναι προσβάσιμη στα στελέχη των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.

Πρόσφατα το έργο μπήκε βαθύτερα στον κόσμο της ψηφιοποίησης και της πληροφορικής με την αγορά και αξιοποίηση ενός σύγχρονου drone το οποίο σε συνδυασμό με τους σταθμούς τηλεμετρίας θα επιτρέψει την γρηγορότερη πρόγνωση ασθενειών, την στοχευμένη αντιμετώπιση εκεί και όπου πρωτοεμφανίζεται η ασθένεια και κατ’ επέκταση τη μείωση στο κόστος παραγωγής και τη φιλικότερη στο περιβάλλον χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των συστημάτων ευφυούς γεωργίας αναμένεται να φανούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο 2022, περίοδος που θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία και θα αποκτηθεί η απαιτούμενη γνώση και εμπειρία των γεωπόνων για χειρισμό και αξιοποίηση των νέων αυτών τεχνολογιών.