Άνθρωποι της Αμπέλου

Δίπλα στ’ αμπέλια ο πιστικός αγρύπναε κι ο δραγάτης ολούθε ο ιδρωμέτωπος κυβέρναγε χωριάτης.   Άγγελος Σικελιανός, «Αλαφροΐσκιωτος» «Μοναδικό επάγγελμα των Μοδίτων ήταν η καλλιέργεια του…